پنج‌شنبه, 17 آذر 1401
 
اطلاعیه

 

به اطلاع می رساند کمیته صـدور مجوز محصولات تراریخته وزارت جهـاد کشـاورزي در نظر دارد مطابق دسـتورالعمل نحوه ارزیابی و تائید آزمایشـگاههاي همکار براي تشـخیص و ردیابی موجودات زنده تغییر شـکل یافته ژنتیکی از امکانات و خدمات آزمایشگاهاي بخش خصوصی براي تشخیص و ردیابی رخدادهاي تراریخته در محصولات وارداتی خوراك دام بعنوان آزمایشـگاه همکار اسـتفاده نماید. علاقمندان همکـاري کـه از امکانـات و تجهیزات لازم براي انجـام این آزمایشات برخوردار هستند میتوانند تقاضا و مستندات خود را به دبیرخانه کمیته ارسال نمایند.

نشــانی : بزرگراه شــهید چمران - خیابـان یمـن - سازمـان تحقیقـات، آمـوزش و ترویــج کشـاورزي - صــندوق پستی : 19395-1113 ، تلفن 22419707 ،   نمابر: 22419706

 

جهت دریافت فایل دسـتورالعمل نحوه ارزیابی و تائید آزمایشـگاههاي همکار براي تشـخیص و ردیابی موجودات زنده تغییر شـکل یافته ژنتیکی کلیک نمایید


6.0.3.0
گروه دورانV6.0.3.0