پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

سه‌شنبه, 13 خرداد 1399
 
مراکز تحقیقات و آموزش استانی

 

  مركز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی
 مركز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی
 مركز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل   
مركز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان   
 مركز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان ایلام   
 مركز تحقیقات و آموزش  کشاورزی و منابع طبیعی بلوچستان(ایران شهر)
 مركز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان بوشهر   
 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران
 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی جنوب استان کرمان 
  مركز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاری
 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی ومنابع طبیعی خراسان جنوبی 
 مركز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی   
 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان شمالی 
 مركز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان زنجان
 مركز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خوزستان 
 مرکزتحقيقات و آموزش  کشاورزي و منابع طبیعی صفي آباد دزفول
   مركز تحقیقات و آموزش  کشاورزی و منابع طبیعی سیستان (زابل)    
 مرکز تحقيقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان 
 مرکز تحقيقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان(شاهرود)
 مركز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس    
 مركز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین
 مركز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان قم 
 مركز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمان 
 مركز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کهکیلویه و بویر احمد
 مركز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کردستان 
 مركز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان
 مركز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمانشاه 
 مركز تحقیقات و آموزش  کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان 
 مركز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان
 مركز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گیلان 
 مركز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مازندران 
 مركز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی 
 مركز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان هرمزگان 
 مركز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد
 مركز آموزش عالي امام خميني (ره)

5.3.12.0
V5.3.12.0